2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  FISICOQUÍMICA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Compren i domina dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos ideals.
Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en una reacció.
Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1.4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.