2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  PHYSICAL CHEMISTRY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos ideals.
Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en una reacció.
Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation