2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FISICOQUÍMICA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos ideals.
Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en una reacció.
Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa