2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FISICOQUÍMICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1.5 0 1.5
Sessió Magistral
A1.1
42 63 105
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
15 19.5 34.5
Atenció personalitzada
2.5 0 2.5
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
6 0 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat