2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B1.1
C1.4
Treball autònom/grup tutorat: "Anàlisi d’una explotació ramadera"
Descripció:
Treball en grup de quatre alumnes, que hauran de buscar una explotació ramadera comercial en funcionament, concertar una visita particular, analitzar les seves característiques i presentar els trets més importants en un treball a exposar a la classe i lliurar.
Se supera amb nota superior a 5.
15%
Pràctiques de camp/sortides
A1.2
B1.1
Questions plantejades pel professor després de la/les vista/es tècniques realitzades conjuntament. 15%
Proves mixtes
A1.1
B1.1
Avaluació de la part teòrica mitjançant 2 exercicis control teòrics, no eliminatoris de matèria, a partir d’una nota superior a 5.
Els exercicis control teòrics constaran de:
preguntes de tipus test, i/o de resposta lliure, i/o comentari d’articles científics, avaluació mitjançant col·loquis, etc.
.
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Criteris d'avaluació de la segona convocatòria: segons l'Article 29.3 Qualificació per avaluació continuada de la Normativa de Docència la segona convocatòria no representarà el 100% de la qualificació, sinó que incorpora el 30% de la nota corresponents a les activitats realitzades en el procés d'avaluació continua, de treball i pràctiques camp/sortides.

Per tant, la 2ª convocatòria es resoldrà amb una prova de preguntes de tipus test, i/o de resposta lliure, i/o comentari d'articles científics i resolució de casos pràctics. El pes de l aprova serà del 70% de la nota total.

Queda limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).