2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Es treballarà de forma individual i/o en grup.
Pràctiques a laboratoris Realització en grups de les pràctiques de laboratori per a l'estudi experimental de conceptes de la matèria relatius al tractament d'aigües. S'inclou el treball no presencial d'anàlisis dels resultats obtinguts.
Atenció personalitzada Atendre els alumnes de forma individual o en grups reduïts per tal d’orientar-los en l’adquisició de coneixements tècnics i competències socials