2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Practical tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Objective short-answer tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 40%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 3.5.
Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula i 15% de la resolució d'un problema obert.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->