2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 10%
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
B1.1
Avaluació dels informes de pràctiques: L'alumne haurà d'analitzar els resultats de l'experimentació i presentarà les conclusions en un informe de cada pràctica (a realitzar en grup), que seran avaluats, junt amb la bona praxis de la llibreta de laboratori i l'actitud al laboratori.
Presentació i defensa dels resultats de l'experimentació obtinguts pel grup, i resposta a preguntes en una discussió posterior dels resultats
15%
Proves pràctiques
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Prova curta individual d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Prova curta individual d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 60% de la nota. El 40% restant vindrà de l'avaluació continuada: 10% de la resolució de problemes a l'aula, 15% de la resolució d'un problema obert i 15% de la realització de les pràctiques de laboratori.

Les pràctiques de laboratori es realitzaran en horari de tarda, a determinar a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->