2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
Avaluació de la sostenibilitat d'un projecte mitjançant l'eina d'anàlisi de cicle de vida amb programari específic. 20%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la primera part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 30%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la segona part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 35%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 65% de la nota. El 35% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula, i 20% de la realització d'un treball relacionat amb les pràctiques d'ordinador d'ACV. En segona convocatòria, també la nota mínima de cada apartat és un 4.

Les dates i horaris per a la realització de les sessions de pràctiques amb ordinador es determinaran a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.