2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
A2.1
C1.4
L'estudiant ha de donar resposta al cas pràctic plantejat, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 40%
Proves de desenvolupament
A1.1
A2.1
C1.4
Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. L'estudiant ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és extensa. 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A2.1
C1.4
Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'estudiant ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és breu. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

40% resolució de supòsits pràctics/estudi de casos (realitzat durant el curs); 60% prova de continguts realitzada en la segona convocatòria.