2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  INGENIERÍA DE PROCESOS AGROALIMENTARIOS I
   Contenidos
tema Subtema
1. Introducció al disseny de bioreactors. 1.1. Reactors ideals.
1.2. Cinètica de les reaccions biològiques.
1.3. Disseny de bioreactors.
2. Transferència de matèria. 2.1. Concepte de difusió, llei de Fick i difusivitat.
2.2. Coeficient individual de transferència de matèria i coeficient global.
3. Operacions controlades per la transferència de matèria. 3.1. Equilibri líquid-vapor.
3.2. Destil·lació simple diferencial i contínua.
3.3. Rectificació en continu de mescles binàries: càlcul de columnes.
3.4. Absorció/desorció: equilibri, absorció d’un component.
3.5. Extracció sòlid-líquid.
4. Operacions controlades per transferència de matèria i energia. 4.1.Isotermes d'adsorció. Activitat d'aigua
4.2.Psicometria.
4.3.Deshidratació per convecció.
4.4.Disseny d’assecadors.
4.5.Liofilització.