2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  FOOD PROCESS ENGINEERING I
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
Descriu els conceptes de difusió, difusivitat, coeficients individual i global de transferència de matèria.
Calcula l'equilibri líquid / vapor per a mescles binàries ideals i reals.
Diferencia entre els diferents equips que s'utilitzen per dur a terme operacions de destil·lació i determina les etapes necessàries per dur a terme un procés de rectificació.
Calcula el nombre d'etapes necessàries en processos d'absorció / desorció en sistemes diluïts d'un component.
Diferencia entre les tecnologies de deshidratació d'aliments.
Defineix el concepte d'activitat d'aigua i aplica els models d'isotermes d'adsorció.
Calcula les propietats físiques de l'aire humit.
Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció.
Aplica els criteris bàsics a la selecció del material i tipus d'envàs en funció de la seva aplicació.
Diferencia entre bioreactor continu i discontinu, aplica els principis de cinètica enzimàtica i microbiana i els conceptes de reactors ideals al disseny de bioreactors.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation