2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  INGENIERÍA DE PROCESOS AGROALIMENTARIOS I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
C1.4
Resolució de problemes o casos pràctics. L’alumne ha de donar resposta a l’activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura. 25%
Pruebas prácticas
A1.1
C1.4
Implementació d'un sistema de qualitat i seguretat alimentària d'una planta prèviament dissenyada (API). 15%
Pruebas mixtas
A1.1
C1.4
Proves que combinen preguntes de desenvolupament i/o problemes o casos a resoldre. Es faran 3 proves durant el curs i és necessari una nota mínima de 3 en cada prova per poder superar l'assignatura. 60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

25% resolució de problemes i exercicis a l'aula (realitzat durant el curs); 15% Proves pràctiques (realitzat durant el curs) i 60% prova mixta de continguts realitzada en la segona convocatòria. És necessari una nota minima de 4 en la prova mixta de segona convocatòria per poder superar l'assignatura.