2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING OF FOOD INDUSTRY FACILITIES
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
 A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
 A2.3 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
Type B Code Competences Transversal
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
Type C Code Competences Nuclear
 C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV