2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Fonts d'informació
Bàsica

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RD 842/2002. ITC-BT Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión. Marcombo


- E. García Vaquero. Diseño y construcción de industrias agroalimentarias. Mundi-Prensa


Complementària