2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2.4 Dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
 B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
 B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
 B1.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva
 B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies de l’àmbit professional
 B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
 B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
 B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
 B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
 B2.6 Motivar i transmetre entusiasme als altres
 B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
 B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
 B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
 B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
 B4.2 Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
 B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
 B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
 B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
 B5.2 Assumir posicions emprenedores
 B5.3 Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu àmbit professional
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1.2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C1.3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C2.1 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.