2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2.4 Explica les diferències entre un grup i un equip.
Identifica les situacions en les quals han d'utilitzar-se equips.
Identifica els components crítics que contribueixen a l'èxit d'un equip.
Reconeix les etapes en el desenvolupament d'un equip i descriu les estratègies fonamentals del capdavanter en cadascuna d'elles.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Usa un llenguatge apropiat a la situació
 B1.2 Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques externes.
 B1.3 Facilita reunions de treball.
 B1.4 Fa front a un membre l'acompliment del qual sigui insatisfactori.
Gestiona conflictes.
 B2.1 Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
 B2.2 Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.
Avalua el funcionament de l'equip.
Estructura i redacta un Team Charter precís, clar i convincent.
 B2.3 Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
 B2.4 Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.
 B2.5 Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups d'interès.
Engega un nou equip.
 B2.6 Fomenta la participació dels membres.
 B3.1 Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’equip
 B3.2 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
 B3.3 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B4.1 Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
 B4.2 Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
 B4.3 Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i té criteri en la cerca de la informació.
 B4.4 Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
 B5.1 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
 B5.2 Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació objectiva disponible
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
 B5.3 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta amb procediments nous
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C1.3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C2.1 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics