2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1.1 Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i analítica en la enginyeria.
Demostra coneixement sobre els fonaments de les tècniques instrumentals d’anàlisis més emprades en diferents àmbits industrials.
Discuteix i avalua la importància de tots els aspectes del procediment analític prenent com a base l’estudi de problemes reals a la industria.
Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1.4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.