2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  INSTRUMENTAL ANALYSIS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i analítica en la enginyeria.
Demostra coneixement sobre els fonaments de les tècniques instrumentals d’anàlisis més emprades en diferents àmbits industrials.
Discuteix i avalua la importància de tots els aspectes del procediment analític prenent com a base l’estudi de problemes reals a la industria.
Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation