2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
C1.4
La descripció de cada cas es lliura amb antelació i el cas es desenvolupa en classe amb la contribució dels alumnes. La contribució dels alumnes en el desenvolupament dels casos s'avalua usant un document que lliuren tots a l'inici de la classe. 10
Resolució de problemes, exercicis
A1.1
Es lliuraran cinc grups de problemes i es demanarà la seva resolució (fora de classe). Alguns dels problemes de cada grup (aleatòriament) es corregiran i la nota obtinguda serà el resultat d'aquesta prova d'avaluació 5
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
C1.4
L'examen de l'avaluació continuada tindrà durada de dues hores i consistirà en preguntes sobre tota la matèria. Una nota de 4/10 és necessari per aprovar l'assignatura. 50
Proves de desenvolupament
A1.1
C1.4
Els alumnes desenvoluparan en equip un projecte de disseny d'un procés biotecnològic. L'informe del projecte s'avaluarà amb la mateixa nota per a tot l'equip. El criteri d'avaluació serà l'exactitud de la solució i la innovació en el desenvolupament de la mateixa. 20
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Cinc sessions de problemes consistiran en Handouts desenvolupats en classe. 10
Proves orals
A1.1
C1.4
La presentació i la defensa del projecte resultarà a una nota individual per a cada membre de l'equip. Els criteris d'avaluació seran el format de la presentació, el contingut i la capacitat de respondre a les preguntes dels professors 5
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En les proves d'avaluació dels informes dels casos, els problemes i els Handouts es tindrà en compte solament el 80% dels "lliurables" amb millor nota. Això té l'objectiu d'ajudar a l'alumne aprendre a través de l'avaluació però també serveix per donar una segona oportunitat en casos de malaltia o altres circumstàncies que impossibiliten la presència de l'alumne.
L'examen de la segona convocatòria solament reemplaça la nota de l'examen de l'avaluació continuada (ni la nota del projecte ni les notes de problemes, handouts i informes de casos).