2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20214003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20214008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20214002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20214110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20214004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20214009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20214116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20214005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20214007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
20214006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20214010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20214011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
20214103 ELECTROTÈCNIA 2Q
Obligatòria 6
20214123 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
20214115 PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR AN
Obligatòria 9
20214124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20214107 FITOTÈCNIA 1Q
Obligatòria 6
20214126 GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
20214104 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES 1Q
Obligatòria 6
20214108 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 2Q
Obligatòria 3
20214101 BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 2Q
Obligatòria 3
20214102 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 2Q
Obligatòria 6
20214120 MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 2Q
Obligatòria 3
20214109 PROTECCIÓ DE CULTIUS 2Q
Obligatòria 3
20214114 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I AN
Obligatòria 6
20214125 QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS AN
Obligatòria 9
20214121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214113 COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214117 CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214122 ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214118 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 1Q
Obligatòria 3
20214112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20214106 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20214111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 1Q
AN
Obligatòria 6
20214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
20214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214215 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS 1Q
Optativa 3
20214214 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 1Q
Optativa 3
20214213 EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 2Q
Optativa 3
20214203 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
20214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 3
20214207 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS AN conv. única
Optativa 9