2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Competència/
Resultats d'aprenentatge
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 RA9Troba la solució adequada
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
 RA4Experimenta amb procediments nous
 RA5Identifica els resultats de la innovació
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenibilista
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
 RA5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
 RA7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
 RA8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identificar necessitats de formació
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral