2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria.
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
  A1.5 Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes biològics.
  A1.6 Tenir la capacitat d'aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes conreades.
  A2.1 Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
  A2.2 Capacitat per prendre decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
  A2.3 Capacitat per entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avanços en el camp agroalimentari per a la seva aplicació en la transferència de tecnologia.
  A2.4 Realitzar, redactar i signar mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions, taxacions, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola.
  A2.5 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades en l'Ordre CIN/323/2009.
  A2.6 Dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola.
  A3.1 Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
  A3.2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  A3.3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  A3.4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
  A3.5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
  A3.6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  A3.7 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
  A3.8 Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
  A4.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'ecologia i de l'estudi d'impacte ambiental, tant per avaluar-los com per corregir-los.
  A4.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la seva aplicació en el disseny d'equips i/o sistemes.
  A4.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la hidràulica.
  A4.4 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria del mitjà rural pel que fa al càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia i projectes tècnics.
  A4.5 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.
  A4.6 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
  A4.7 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar les bases de la producció animal i instal·lacions ramaderes.
  A4.8 Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
  A4.9 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'aixecaments i replantejaments topogràfics, cartografia, fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
  A4.10 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la valoració d'empreses agràries i la comercialització.
  A5.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria i lesoperacions bàsiques d'aliments, així com la tecnologia d'aliments.
  A5.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les indústries agroalimentàries.
  A5.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de modelització i optimització.
  A5.4 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió de la qualitat i traçabilitat.
  A5.5 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
  A5.6 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
  A5.7 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'automatització i control de processos.
  A5.8 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i l'aprofitament de subproductes agroindustrials i residus.
  A5.9 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària.
  A5.10 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria de les obres i instal·lacions.
  A5.11 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de les construccions agroindustrials.
  A6.1 Exercici original per dur a terme individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria agrícola, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  B1.2 Adaptar-se a condicions canviants.
  B1.3 Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
  B1.4 Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
  B1.5 Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
  B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies del seu àmbit professional.
  B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
  B2.6 Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i clients a través de guanyar-se’n confiança i respecte.
  B2.7 Relacionar-se amb clients interns o externs per identificar-ne les necessitats.
  B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
  B3.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments.
  B4.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat.
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
  B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador.
  B5.2 Assumir posicions emprenedores.
  B5.3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora dins del seu àmbit professional.
  B6.1 Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en general.
  B6.2 Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.