2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Técnicas de Bioprocesos Alimentarios (2018)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria.
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
  A1.5 Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes biològics.
  A2.1 Dissenyar un producte i / o bioprocés que compleixi amb les especificacions / necessitats establertes, tenint en compte les restriccions de caràcter econòmic, ambiental, social, polític, ètic, de salut, seguretat i sostenibilitat.
  A2.2 Capacitat per prendre de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
  A2.3 Capacitat per entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agroalimentari per a la seva aplicació en la transferència de tecnologia.
  A3.1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.
  A3.2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  A3.3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  A3.4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
  A3.5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
  A3.6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  A3.7 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
  A4.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'ecologia i de l'estudi d'impacte ambiental, tant per a l'avaluació com per a la correcció del mateix.
  A4.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la seva aplicació en el disseny d'equips i / o sistemes.
  A4.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la hidràulica.
  A5.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria i operacions bàsiques d'aliments així com la tecnologia d'aliments.
  A5.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les indústries agroalimentàries.
  A5.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de modelització i optimització.
  A5.4 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió de la qualitat i traçabilitat.
  A5.5 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
  A5.6 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
  A5.7 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'automatització i control de processos.
  A5.8 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i l'aprofitament de subproductes agroindustrials i residus.
  A5.9 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels sistemes biològics, des d'una perspectiva d'enginyeria, que permeti als estudiants la caracterització quantitativa i qualitativa de productes biotecnològics.
  A6.1 Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria de bioprocessos alimentaris, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1.1 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  B1.2 Adaptar-se a condicions canviants.
  B1.3 Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
  B1.4 Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
  B1.5 Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
  B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies del seu àmbit professional.
  B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
  B2.6 Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i clients a través de guanyar-se’n confiança i respecte.
  B2.7 Relacionar-se amb clients interns o externs per identificar-ne les necessitats.
  B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
  B3.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments.
  B4.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat.
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
  B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador.
  B5.2 Assumir posicions emprenedores.
  B5.3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora dins del seu àmbit professional.
  B6.1 Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en general.
  B6.2 Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que le plantea la universidad