2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  HEALTH AND SAFETY LAW IN THE WORKPLACE
   Learning aims
Objectives Competences
1.- Comprendre les relacions entre el Dret de la Seguretat i Salut en el Treball i el Dret del Treball i el Dret a la Seguretat Social. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
CP3
2.- Comprendre l'objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3.- Conèixer els organismes públics intervinents en la prevenció de riscos laborals AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
4.- Conèixer el deute de seguretat de l'empresari en matèria de prevenció de riscos laborals i els Principis de l'acció preventiva.. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
5.- Conèixer les obligacions de l'empresari en matèria preventiva AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
6.- Conèixer la gestió de la prevenció en l'empresa: Serveis de Prevenció i Recursos Preventius. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP2
7.- Conèixer els mecanismes de participació dels treballadors en la política preventiva en l'empresa:Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut. AP1
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
8.- Conèixer les responsabilitats i sancions en matèria preventiva AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5