2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALISATION IN ERGONOMICS
   Assessment
  Description Weight
IT-based practicals Cumplimentació dels qüestionaris d'auto-avaluació previs a la classe presencial 20%
Mixed tests Examen presencial al final de l'assignatura 50%
Others

Exercicis a entregar

30%
 
Other comments and second call

Segona convocatòria:

La nota es calculará: 20% (Autoavaluacions) + 30% (Activitats) + 50% (Examen de recuperació)