2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  SPECIALIZATION IN PSYCHOSOCIOLOGY
   Assessment
  Description Weight
Problem solving, classroom exercises Realitzar els exercicis presencialment i per e-correu 100%
 
Other comments and second call

Els estudiants hauran de realitzar els qüestionaris auto-corregibles i els exercicis proposats pel professor per a aquesta matèria Aquests hauran de ser resolts al llarg del període establert, essent obligatòria la seva realització i havent-se de obtenir més d'un 70% de la nota dels mateixos per poder presentar-se a la prova presencial. Avaluació de la matèria. Les notes obtingudes en els tests d'autoavaluació que es realitzaran al llarg de la matèria, resolts a través del campus virtual representaran un 20% de la nota final de la matèria, corresponent el 80% restant a l'examen presencial d'aquesta matèria. Tal com recull la normativa d'avaluació de la URV, aprovada per la Comissió de Docència el 27 de juliol de 2005, els alumnes que no aconsegueixin la superació d'aquesta matèria per l'avaluació contínua descrita, tindran una segona convocatòria sent aquesta una prova que determinarà totalment la qualificació final, coherent amb el concepte d'avaluació continuada.