2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) WORK PLACEMENT Code 20605111
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory First AN single exam
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
FIGUEIREDO DE JESUS, MANUEL ANTONIO
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
manuel.figueiredo@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FIGUEIREDO DE JESUS, MANUEL ANTONIO
Web http://matrix.etseq.urv.es/practiques/
General description Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris a les empreses i supervisada per les universitats. L'objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat d'emprenedoria. Per a l'obtenció del títol és requisit imprescindible la realització de pràctiques a l'empresa i l'elaboració d'una memòria que haurà de lliurar als tutors responsables d'aquesta matèria. L'objectiu és aconseguir la integració de l'estudiant en les activitats preventives de l'empresa. Aquestes pràctiques es podran realitzar en totes les tipologies d'empreses i sectors econòmics que reuneixi els requisits mínims demandats.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.