2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  MASTER'S THESIS
IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) MASTER'S THESIS Code 20605112
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
9 Compulsory First AN single exam
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Chemical Engineering
Psychology
Coordinator
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
jordi.tous@urv.cat
catalina.ubiedo@urv.cat
lluis.balsells@urv.cat
magi.casellas@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
TOUS PALLARÉS, JORDI
UBIEDO PEREZ, CATALINA
BALSELLS VIRGILI, LLUÍS
CASELLAS ANDREU, MAGÍ
Web
General description Per a l'obtenció del títol és requisit imprescindible la realització i defensa del treball final de Màster. Aquest projecte ha de respondre a una activitat empresarial real. Per això, sempre que sigui possible, es realitzarà de l'empresa en la que s'hagi dut a terme les pràctiques. L'objectiu de l'elaboració del Treball Final del Màster és el de realitzar un treball que permeti aplicar i integrar els coneixements, habilitats i actituds que han anat obtenint al llarg del màster.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.