2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Learning aims
Objectives Competences
Aplica els coneixements apresos al llarg del curs en contextos concrets. Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears. Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar. Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat. Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional. Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit. AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6