2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Profesionalizador
  AP1 Desenvolupar la planificació de l'acció preventiva a l'empresa i implantar i mantenir sistemes per a la gestió i la promoció de la prevenció a l'empresa
  AP2 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP3 Identificar necessitats de formació, desenvolupar plans formatius i planificar, dissenyar i impartir les accions formatives necessàries per a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors, la gestió de la prevenció a l'empresa i l'actuació davant d'una emergència.
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
TipoB Código Competencias Transversales
  Profesionalizador
  BP1 Aprender a aprender.
  BP2 Aprendre a aprendre.
  BP3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp de la prevenció
  BP4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  BP5 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BP6 Intercanviar i integrar informacions amb equips multidisciplinari i exercir una prevenció de riscos laborals d'acord amb criteris ètics.
  BP7 Comunicar-se adequadament amb els treballadors i amb els seus representants i relacionar-se amb altres tècnics i altres agents tècnics i de gestió de l'empresa amb competències en condicions de seguretat i salut en el treball
TipoC Código Competencias Nucleares
  Profesionalizador
  CP1 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CP2 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
  CP3 Gestionar la información y el conocimiento.
  CP4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en llengua pròpia i les oficials de la URV.
  CP5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/na y como profesional (Ciudadanía)
  CP6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.