2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Nanociencia y Nanotecnología (2010)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Investigador
  AR1 Coneixement general dels materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.
  AR2 Entendre les propietats relacionades amb el tamany de les nanoestructures i els mètodes de producció, estabilització i biofuncionalització.
  AR3 Coneixement general de les tècniques més importants de nanofabricació i caracterització de les nanoestructures.
  AR4 Visió general dels camps principals d’aplicació dels nanomaterials, emfatitzant aquelles que en l’actualitat tenen un major impacte social: nanobiomedecina, nanoelectrònica, nanoenergia, entre d’altres.
  AR5 Conèixer les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en química, biologia i ciència dels materials.
  AR6 Saber aplicar conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars, dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.
  AR7 Saber interpretar processos químics i biològics que funcionin en base a interaccions intermoleculars.
  AR8 Conèixer els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.
  AR9 Reconèixer com propietats físiques concretes poden derivar-se de l’estructura dels materials moleculars i de les interaccions intermoleculars que s’estableixen en la seva estructura.
  AR10 Comprendre i gestionar el concepte de Sala Blanca i els processos associats.
  AR11 Coneixement pràctic dels processos de fotolitografia, gravat, deposició, creixement a altes temperatures i nanolitografia.
  AR12 Inspecció i caracterització de processos.
  AR13 Conèixer les bases conceptuals de la mecànica estadística.
  AR14 Entendre la física i la química dels estats excitats.
  AR15 Utilitzar adequadament les eines matemàtiques del camp de la química teòrica.
  AR16 Conèixer les bases de l'estudi de l'estat sòlid.
  AR17 Comprensió del concepte Nanobiotecnologia i avaluació crítica dels beneficis i inconvenients de les seves aplicacions potencials.
  AR18 Entendre l’expressió gènica, funció de l’ADN i els processos que se’n deriven.
  AR19 Entendre el paper de les proteïnes, enzims i anticossos en el cos humpa i com les propietats dels anticossos poden ser explotades per a ús terapèutic i en diagnòstics.
  AR20 Comprensió de les cèl•lules mare, les diferències entre cèl•lules mare adultes i embrionàries, i les seves respectives avantatges i desavantatges. Els mètodes utilitzats per la seva diferenciació, aplicacions clíniques.
  AR21 Entendre la genòmica, transcriptòmica i proteòmica i les eines que són utilitzades per estudiar cada una d’elles.
  AR22 Entendre els principis bàsics emprats en l'àmbit de la nanofabricació i nanoprocessat de materials, i les principals tècniques utilitzades en aquest àmbit per tal de seleccionar els mètodes de nanofabricació més apropiats per resoldre problemes específics en nanotecnologia.
  AR23 Conèixer el camp dels nanosensors, els seus principis físics i químics, el funcionament i paràmetres de qualitat que els caracteritzen.
  AR24 Conèixer les nanoestructures emprades per a fins analítics.
  AR25 Identificar àrees d'aplicació de nanosensors químics.
  AR26 Identificar fortaleses i febleses dels dispositius nanosensors.
  AR27 Conèixer l'estat actual de la tècnica, les capacitats, limitacions i aplicacions de les tècniques actuals emprades en a la caracterització de nanoestructures.
  AR28 Identificar les tècniques de caracterització que es poden utilitzar per a resoldre un problema específic.
  AR29 Interpretar la informació obtinguda de les tècniques de caracterització.
  AR30 Capacitat d'usar SEM, TEM, AFM i microscopi confocal, des d'un punt de vista pràctic.
  AR31 Aplicar coneixements de nanocatàlisi a la interpretació de diferents fenòmens relacionats amb els catalitzadors i conèixer les diferents tècniques de preparació dels catalitzadors.
  AR32 Conèixer els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització dels metal•loenzims.
TipoB Código Competencias Transversales
  Investigador
  BR1 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BR2 Treballar de manera autònoma amb iniciativa.
  BR3 Capacitat de gestió de la informació.
  BR4 Capacitat d’organització i planificació.
  BR5 Presa de decisions.
  BR6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a profesional.
  BR7 Treball en equip
  BR8 Capacitat d'apendre
  BR9 Capacitat d'adaptar-se a noves situacions
  BR10 Habilitats crítiques: anàlisi i sintesi.
  BR11 Capacitat per generar noves idees (creativitat)
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/na y como profesional (Ciudadanía)
  CC2 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad (Orientación profesional)
  CC3 Comunicar-se de manera efectiva en la pràctica professional i com a ciutadà.
  CC4 Dominar l’expressió i la comprensió de, pel cap baix, un idioma estranger.
  CC5 Tenir una perspectiva àmplia i global del món.
  CC6 Tenir adquirides les competències bàsiques en TIC.
  CC7 Habilitat per comunicar-se amb experts d'altres camps professionals.