2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (2010)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Investigador
  AR1 Saber els principis de funcionament dels sistemes de aire condicionat i calefacció.
  AR2 Saber els principis de transferència de calor, termodinàmica i mecànica de fluids.
  AR3 Saber treballar amb seguretat.
  AR4 Conèixer la normativa a aplicar en el disseny i operació de les instal.lacions.
  AR5 Conèixer i seleccionar els diferents equips i sistemes per aire condicionat i calefacció que hi ha al mercat.
  AR6 Saber calcular les càrregues tèrmiques dels edificis.
  AR7 Saber utilitzar els programes de simulació dinàmica d'edificis per a optimitzar el disseny i integració dels equips.
  AR8 Conèixer la normativa sobre qualitat de l'aire en edificis.
  AR9 Saber dissenyar un sistema de renovació d'aire.
  AR10 Saber els mètodes i programes de càlcul específics per a cada equip.
  AR11 Saber seleccionar els equips per a cada instal.lació.
  AR12 Saber dimensionar una instal.lació solar tèrmica o fotovoltaica d'un edifici.
  AR13 Conèixer el equips comercials i nous desenvolupaments de sistemes de climatització activats per energia tèrmica.
  AR14 Saber fer una auditoria energètica d'un edifici.
  AR15 Saber seleccionar els materials adequats.
  AR16 Saber dimensionar les canonades i connexions dels equips.
  AR17 Conèixer els sistemes de control de les instal.lacions.
  AR18 Saber elaborar un projecte de climatització d'un edifici.
  AR19 Conèixer solucions arquitectòniques per a reduir el consum energètic dels edificis.
  AR20 Coneixements bàsics d'electricitat incloent motors, proteccions i quadres de maniobra.
  AR21 Conèixer les operacions de posta en marxa, manteniment i reparació de l'equip.
  AR22 Conèixer les línies de recerca actuals en sistemes de climatització d'edificis.
  AR23 Conèixer la concepció, planificació, execució de projectes de R+D.
  AR24 Saber fer l'avaluació crítica de resultats de recerca pròpia o aliena.
  AR25 Desenvolupament de dissenys eficients d'estudis experimentals o de simulació numèrica incloent l’anàlisi de dades obtingudes.
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel.lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat.
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social.
  BC10 Lideratge.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient.
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).
  CC7 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/na y como profesional (Ciudadanía)
  CC8 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad (Orientación profesional)