2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible (2011)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 A1.1 Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i la gestió ambiental.
  AP2 A1.2. Analitzar les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
  AP3 A1.3. Proporcionar assessorament científic per al desenvolupament de polítiques i presa de decisions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
  AP4 A1.4. Aplicar les eines i estratègies de gestió i/o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat.
  AP5 A2.1. Conèixer i aplicar les últimes i més innovadores tecnologies respectuoses amb el medi ambient per resoldre els problemes ambientals en diversos àmbits d'activitat, per exemple els de la indústria química i alimentària.
  AP6 A2.2. Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
TipusB Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP1 B1.1. Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
  BP2 B1.2. Adaptar-se a un entorn canviant.
  BP3 B2.1. Influir i guiar als altres per millorar el rendiment
  BP4 B2.2. Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  BP5 B2.3. Motivar i transmetre entusiasme als altres
  BP6 B3.1. Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
  BP7 B4.1. Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu.
  BP8 B4.2. Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  BP9 B5.1. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, en un context d'investigació i innovació.
  BP10 B5.2. Resoldre problemes complexos, en entorns nous i en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
  BP11 B5.3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en un context d'investigació i innovació
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.