2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Chemical Engineering (2013)
 Subjects
  PRODUCT AND PROCESS DESIGN II
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Resol i optimitza problemes de disseny de processos utilitzant eines de programació matemàtica a diferents nivells (equip, procés, planta, cadena de subministrament ...).
 A4 Progressa en el coneixement de les estratègies i metodologies del disseny de processos i productes (problemes amb elevat grau d'abstracció, no estructurats i de final obert).
 A6 Domina el disseny de producte industrial tenint en compte múltiples factors simultàniament.
 A8 És capaç de dissenyar processos i productes amb iniciativa, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre-les a una audiència multidisciplinària
 A9 Aplica el coneixement d'altres matèries al disseny de processos i productes.
 A11 Avalua diferents propostes de disseny i inclou aquesta anàlisi en el procés de presa de decisions.
 A12 Identifica els equips crítics i estableix els protocols de manteniment dels processos.
 A13 Entén l'impacte i els riscos associats amb la cadena de subministrament i l'anàlisi de cicle de vida del producte durant el seu disseny.
Type B Code Learning outcomes
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il • lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, ...
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes del grup.
Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits.
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en l'equip.
 B6 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la recerca de la informació.
 B7 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.
 B8 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per resoldre el problema.
Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
Obté el suport necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.
Type C Code Learning outcomes
 C1.1 Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
Explain and justify briefly their opinions and projects.
Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
Understand routine information and articles.
Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject area.
Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
 C1.2 Understand basic computer hardware.
Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail, forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
 C2.1 Respect fundamental rights and equality between men and women.
Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational needs.
Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.