2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química (2013)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria.
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
  A1.3 Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental. (G6)
  A1.4 Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a l'optimització d'uns altres ja desenvolupats. (G5)
  A2.1 Capacitat per aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i economia, per formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal•lacions i serveis, en els quals la matèria experimenti canvis en la seva composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats entre els quals es troben el farmacèutic, biotecnològic, materials, energètic, alimentari o mediambiental. (G1)
  A2.2 Concebre, projectar, calcular, i dissenyar processos, equips, instal•lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient. (G2)
  A2.3 Dirigir i gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal•lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats. (G3)
  A3.1 Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics (I1)
  A3.2 Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, així com l'optimització d'uns altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques (I2)
  A3.3 Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes (I3)
  A3.4 Tenir habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny (I4)
  A3.5 Dirigir i supervisar tot tipus d'instal•lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química (I5)
  A3.6 Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal•lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en les indústries, amb capacitat d'avaluació dels seus impactes i dels seus riscos (I6)
  A4.1 Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos (P1)
  A4.2 Dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió mediambiental (P2)
  A4.3 Gestionar la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació Tecnològica, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents (P3)
  A4.4 Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat (P4)
  A4.5 Dirigir i realitzar la verificació, el control d'instal•lacions, processos i productes, així com certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes (P5)
  A4.6 Conèixer el camí per crear una nova empresa a partir d'una idea innovadora.
  A5.1 Realització, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Química de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments. (TFM1)
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especializats, de manera clara i sense ambigüetats.
  B1.2 Adaptar-se als canvis, essent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
  B2.1 Liderar i definir equips multidisciplinars capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals.
  B2.2 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
  B2.3 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.
  B2.4 Integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
  B3.1 Treballar en equip de forma col.laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidsciplinars, multilingües i multiculturals.
  B3.2 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Posseïr les habilitats de l'entatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permetin el desenvolupament continu de la professió.
  B4.2 Desenvolupar habilitats per a gestionar la carrera professional.
  B5.1 Realitzar la investigació apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
  B5.2 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa e innovadora, en contextos multidisciplinars.
  B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i usar la informació de forma eficient.
  B6.1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears