2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars, dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.
Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en química, biologia i ciència dels materials.
Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.
 A2.1 Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3.1 Accepta i compleix les normes del grup.
Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits.
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l'equip.
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
 B5.1 Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts