2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Des de la química molecular fins a la química supramolecular. Interaccions no covalents.
Tema 2. Estequiometria i constant de estabilitat. Valoracions mediant RMN. altres mètodes. Agregació i transport.
Tema 3. Complementarietat, ajusta inductor, al•losterisme i cooperativitat. Els receptors i els transportadors moleculars. Els processos dinàmics: cinètica davant termodinàmica.
Tema 4. Reconeixement de cations. èters corona, criptants, ciclofans i altres receptors. Reconeixement quiral.
Tema 5. Reconeixement de anions. Receptors basats en pares iònics, enllaces de hidrogeno.
Tema 6. El reconeixement molecular de les biomolècules (I). Aminoàcids, pèptids, proteïnes. Interacciones ligand-proteïnes i proteïna-proteïna. El reconeixement molecular de les biomolècules (II). Bases nitrogenades, nucleòtids i àcids nucleics. Interaccions ligand-DNA.
Tema 7. Autoassemblatge i autoorganització.
Tema 8. Autoassamblatge en sistemes sintètics.
Tema 9. Autoassamblatge jeràrquic. Capsules.
Tema 10.Materials i dispositives moleculars. Maquines moleculars.