2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis resolució de problemes proposats i realitzats de forma personal o en grup fora de l'aula 50
Proves objectives de preguntes curtes preguntes curtes sobre els conceptes i continguts exposats en les classes magistrals i en les pràctiques 50
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.
La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.