2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.
 A1.3 Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.
 A1.4 Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.
 A1.6 Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a aplicacions concretes.
 A2.2 Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.
Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4.1 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
 B5.3 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts