2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 A1.1. Destacar en l'estudi i coneixement de l'àmbit de recerca triat: avaluar la importància cientificotècnica, el potencial tecnològic i la viabilitat de la nanociencia, dels materials, del seu disseny, la seva preparació, propietats, processos i desenvolupaments, tècniques i aplicacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B9 B1.1. Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 B14 B3.1. Treballar en equip de forma col•laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
 B15 B4.1. Aprendre de forma contínua.
 B16 B4.2. Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
 B17 B5.1. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, en un context de recerca i innovació.
 B18 B5.2. Resoldre problemes complexos, en entorns nous i en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
 B19 B5.3. Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en un context de recerca i innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.