2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
7
1
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
E1Capacitat de conèixer i emprar tècniques i eines relacionades amb el modelatge, simulació i
experimentació per al coneixement de propietats termodinàmiques i de transport de fluids.
Validació de les propostes tècniques.
RA1Avaluar resultats de mesuraments, determinació del valor i la seva incertesa.
    RA1 - Avaluar resultats de mesuraments, determinació del valor i la seva incertesa.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Conèixer els mètodes experimentals i equips per a la determinació de propietats termodinàmiques
i de transport.
    RA2 - Conèixer els mètodes experimentals i equips per a la determinació de propietats termodinàmiques
i de transport.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Adquirir els fonaments teòrics i pràctics necessaris per dur a terme l'anàlisi de la integració
de calor dels processos reals usant fonamentalment el mètode de disseny Pinch.
    RA3 - Adquirir els fonaments teòrics i pràctics necessaris per dur a terme l'anàlisi de la integració
de calor dels processos reals usant fonamentalment el mètode de disseny Pinch.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
E2Saber identificar els temes i corrents d'investigació en les àrees de coneixement implicades en el
títol de Màster, entre altres l'enginyeria termodinàmica, energètica, química i dels processos.

RA1Conèixer mètodes i models de càlcul per al tractament de les dades i obtenció de les propietats.
    RA1 - Conèixer mètodes i models de càlcul per al tractament de les dades i obtenció de les propietats.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
E3Conèixer i comprendre les metodologies d'investigació en les àrees de coneixement implicades en
el títol de Màster, entre altres l'enginyeria i tecnologia energètica, termodinàmica, química,
dels processos i del medi ambient.
RA1Definir les propietats de transport (viscositat, difusivitat, conductivitat) mitjançant les seves
relacions constitutives (lleis de Newton, Fick i Fourier).
    RA1 - Definir les propietats de transport (viscositat, difusivitat, conductivitat) mitjançant les seves
relacions constitutives (lleis de Newton, Fick i Fourier).

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Conèixer els tipus de comportament no-newtonià de fluids.
    RA2 - Conèixer els tipus de comportament no-newtonià de fluids.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
E4Saber idear, planificar i executar projectes d'investigació en el camp de l'enginyeria
termodinàmica, els processos amb fluids avançats i la tecnologia energètica, decidir sobre la
metodologia més adequada per afrontar l'estudi i executar de forma autònoma o en equip. Simulació
de plantes industrials, nous fluids d'interès industrial, combustibles, refrigerants, lubrificants
RA1Dissenyar, seleccionar equips, muntar i posar a punt plantes de laboratori d'operació a alta i
baixa pressió.
    RA1 - Dissenyar, seleccionar equips, muntar i posar a punt plantes de laboratori d'operació a alta i
baixa pressió.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Dissenyar i executar el procediment experimental adequat.
    RA2 - Dissenyar i executar el procediment experimental adequat.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
E5Capacitat per reflexionar, argumentar i discernir explicacions diverses davant d'un mateix procés,
definir les variables que contribueixin a l'estudi. Condicions d'operació, variables
termodinàmiques i de transport, condicions d'equilibri, cinètiques de reacció.
RA1Tractar les dades obtingudes amb rigor científic mitjançant procediments estadístics.
    RA1 - Tractar les dades obtingudes amb rigor científic mitjançant procediments estadístics.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Seleccionar models termodinàmics per a sistemes simples i complexos, a partir dels components
constituents i les condicions d'operació.
    RA2 - Seleccionar models termodinàmics per a sistemes simples i complexos, a partir dels components
constituents i les condicions d'operació.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Fer un anàlisi crítica dels resultats.
    RA3 - Fer un anàlisi crítica dels resultats.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
E6Capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica experiències que contribueixin al progrés
substancial de la investigació. Sostenibilitat de processos i productes, desenvolupament de noves
tecnologies de producció i transformació energètica, eficients i mediambientalment respectuoses.
RA1Conèixer els aspectes bàsics de seguretat en laboratoris.
    RA1 - Conèixer els aspectes bàsics de seguretat en laboratoris.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
E7Integrar coneixements de les diferents matèries que conformen el màster. Conèixer les bases de
l'enginyeria termodinàmica per al desenvolupament de processos amb fluids avançats i les noves
tecnologies energètiques. Ser capaç de formular judicis a partir de la informació recopilada.
RA1Determinar l'equilibri entre fases utilitzant EoS.
    RA1 - Determinar l'equilibri entre fases utilitzant EoS.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Determinar els balanços de matèria i energia.
    RA2 - Determinar els balanços de matèria i energia.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Aplicar eines de disseny i optimització mitjançant programació matemàtica, per a la simulació
en règim estacionari i dinàmic de plantes de producció d'energia.
    RA3 - Aplicar eines de disseny i optimització mitjançant programació matemàtica, per a la simulació
en règim estacionari i dinàmic de plantes de producció d'energia.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Saber aplicar els coneixements adquirits per abordar un projecte d’R+D+I.
    RA4 - Saber aplicar els coneixements adquirits per abordar un projecte d’R+D+I.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G1Capacitat de resoldre problemes i prendre decisions a partir dels coneixements adquirits, de manera
raonada i eficaç, en un entorn canviant i complex com l'actual.
RA1Realitzar determinacions de propietats amb tècniques d'alta exactitud.
    RA1 - Realitzar determinacions de propietats amb tècniques d'alta exactitud.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Utilitzar el mètode exegètic per resoldre sistemes reactius i cicles de potència i de
refrigeració avançats.
    RA2 - Utilitzar el mètode exegètic per resoldre sistemes reactius i cicles de potència i de
refrigeració avançats.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G2Capacitat d'analitzar i aplicar els coneixements tècnics específics de la seva àrea en nous
entorns i contextos, tenint en compte els paràmetres i variables més significatives de cada nova
situació.
RA1Analitzar l'adequació del model de simulació seleccionat a partir del comportament de sistemes
reals.
    RA1 - Analitzar l'adequació del model de simulació seleccionat a partir del comportament de sistemes
reals.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Dissenyar, modelitzar i calcular les prestacions i la viabilitat de sistemes integrats de producció
simultània d'electricitat, calor i refrigeració, aigua dessalada i combustibles en les plantes de
poligeneració d'energia.
    RA2 - Dissenyar, modelitzar i calcular les prestacions i la viabilitat de sistemes integrats de producció
simultània d'electricitat, calor i refrigeració, aigua dessalada i combustibles en les plantes de
poligeneració d'energia.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G3Capacitat de comprendre el sistema global d'I + D + I, així com els mecanismes (programes,
projectes i altres instruments) tant a nivell nacional com internacional, amb especial èmfasi en
l'àmbit europeu.
RA1Adquirir un coneixement global d'assumptes com l'economia, la cooperació internacional i el
desenvolupament.
    RA1 - Adquirir un coneixement global d'assumptes com l'economia, la cooperació internacional i el
desenvolupament.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Conèixer la metodologia i estratègies per dissenyar i executar un projecte d’R+D+I en un
laboratori de recerca.
    RA2 - Conèixer la metodologia i estratègies per dissenyar i executar un projecte d’R+D+I en un
laboratori de recerca.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G4Planificar i organitzar les activitats de recerca per ser capaç de determinar els objectius, fins o
prioritats del treball a desenvolupar, organitzant els terminis i els recursos necessaris i
controlant els processos establerts.
RA1Dissenyar els experiments que cal dur a terme per aconseguir el resultat experimental desitjat
minimitzant temps i recursos.
    RA1 - Dissenyar els experiments que cal dur a terme per aconseguir el resultat experimental desitjat
minimitzant temps i recursos.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Aprendre a desenvolupar propostes pràctiques de xarxes de bescanviadors de calor per a recuperació
de calor i estalvi d'energia en plantes de procés.
    RA2 - Aprendre a desenvolupar propostes pràctiques de xarxes de bescanviadors de calor per a recuperació
de calor i estalvi d'energia en plantes de procés.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G5Capacitat de comunicació oral i escrita per a la divulgació dels resultats científics, comprendre
i expressar-se de forma correcta, per ser capaç de comunicar coneixements, idees, projectes i
procediments de treball corresponents a l'àmbit científic, de forma clara.
RA1Comunicar els resultats d'una recerca: visualment, oralment i en publicació científica.
    RA1 - Comunicar els resultats d'una recerca: visualment, oralment i en publicació científica.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Elaborar un informe rigorós de conclusions.
    RA2 - Elaborar un informe rigorós de conclusions.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G6Utilitzar les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, TIC, com a eina de comunicació,
l'accés a les fonts d'informació, l'arxiu de dades i documents, així com per a la presentació,
aprenentatge i investigació.
RA1Conèixer les sortides professionals i eines necessàries (elaboració d'un CV, entrevistes de
treball, competències, etc.) per a la inserció laboral i el foment del caràcter emprenedor.
    RA1 - Conèixer les sortides professionals i eines necessàries (elaboració d'un CV, entrevistes de
treball, competències, etc.) per a la inserció laboral i el foment del caràcter emprenedor.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Analitzar diverses configuracions eficients d'integració de fonts d'energia renovable en plantes de
producció d’energia distribuïda i en xarxes de districte de fred i calor.
    RA2 - Analitzar diverses configuracions eficients d'integració de fonts d'energia renovable en plantes de
producció d’energia distribuïda i en xarxes de districte de fred i calor.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Dissenyar, modelitzar i analitzar sistemes tèrmics avançats per a la producció de fred i calor en
sistemes de refrigeració i bombes de calor.
    RA3 - Dissenyar, modelitzar i analitzar sistemes tèrmics avançats per a la producció de fred i calor en
sistemes de refrigeració i bombes de calor.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G7Gestionar, seleccionar i buscar informació provinent de diferents fonts científiques.
RA1Buscar, seleccionar, classificar i utilitzar eficaçment informació científica disponible dins de
les bases de dades i revistes electròniques.
    RA1 - Buscar, seleccionar, classificar i utilitzar eficaçment informació científica disponible dins de
les bases de dades i revistes electròniques.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G8Treballar de forma autònoma i en equip per al desenvolupament de projectes d'investigació.
RA1Avaluar les propietats de l'equilibri de fases fluides de sistemes multicomponents.
    RA1 - Avaluar les propietats de l'equilibri de fases fluides de sistemes multicomponents.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Preparar i utilitzar els manuals d'operació de plantes i equips de laboratori.
    RA2 - Preparar i utilitzar els manuals d'operació de plantes i equips de laboratori.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
G9Capacitat d'entendre les implicacions ètiques i socials de les decisions adoptades durant
l'exercici de les tasques professionals i d'investigació.
RA1Conèixer aspectes ètics orientats a la ciutadania, relacionats amb la democràcia, els drets
humans, la igualtat de gènere i l’ètica professional, tant el camp de la ciència i la
indústria com en l'acadèmic.
    RA1 - Conèixer aspectes ètics orientats a la ciutadania, relacionats amb la democràcia, els drets
humans, la igualtat de gènere i l’ètica professional, tant el camp de la ciència i la
indústria com en l'acadèmic.

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20715301/TREBALL DE FI DE MÀSTER