2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Gestió d'Empreses Tecnològiques (2017)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20725101 ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS 1Q
Obligatòria 3
20725102 ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL 1Q
Obligatòria 3
20725103 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 4.5
20725105 ESTADÍSTICA I ECONOMETRIA 1Q
Obligatòria 3
20725106 FISCALITAT DE LES EMPRESES 1Q
Obligatòria 3
20725115 INNOVACIÓ, TECNOLOGIA I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 1Q
Obligatòria 3
20725107 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20725108 NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ 1Q
Obligatòria 3
20725109 TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS 1Q
Obligatòria 3
20725110 DRET DE LA COMPETÈNCIA 2Q
Obligatòria 3
20725104 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA 2Q
Obligatòria 3
20725111 ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING 2Q
Obligatòria 3
20725112 ESTRATÈGIES DE RECURSOS HUMANS 2Q
Obligatòria 3
20725113 GESTIÓ DEL CANVI I DEL PROCÉS D'INNOVACIÓ 2Q
Obligatòria 3
20725114 GESTIÓ FINANCERA I ANÀLISI DE RISCOS DE MERCATS 2Q
Obligatòria 3
20725116 LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ 2Q
Obligatòria 3
20725301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q conv. única
Treball fi de màster 10.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20725201 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6