2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Gestió d'Empreses Tecnològiques (2017)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Aplicar coneixements en la direcció d'empreses amb contextos d'empreses tecnològiques i de les seves àrees funcionals, atès el caràcter multidisciplinari i d'indefinició del procés d'innovació tècnica i científica.
  A1.2 Reconèixer la complexitat logística de l'empresa tecnològica, aplicar tècniques avançades de gestió de cadena d'aprovisionament, i desenvolupar tècniques noves en resposta als reptes del desenvolupament tecnològic canviant i en entorns poc definits.
  A1.3 Analitzar la situació financera d'empreses tecnològiques, incloent l'entorn fiscal nacional i internacional, des de la perspectiva multidisciplinària i canviant pròpia del desenvolupament tecnològic i la innovació tècnica.
  A1.4 Aplicar mètodes d'anàlisi teòrics i empírics avançats per a la presa de decisions empresarials.
  A1.5 Analitzar la complexitat de l'entorn econòmic (micro i macro) i legal de l'empresa tecnològica i de l'explotació de la innovació, en un entorn canviant i poc definit.
  A2.1 Dissenyar estratègies per a l'explotació de la innovació.
  A2.2 Dissenyar e implementar una estratègia de recursos humans que inclogui la gestió de capital humà amb responsabilitat social, en l'àmbit multidisciplinari de l'empresa tecnològica i industrial.
  A2.3 Dissenyar fórmules de finançament i d'explotació de la innovació en els mercats financers internacionals.
  A2.4 Dissenyar estratègia de màrqueting i comunicació per a empreses tecnològiques, atenent a la naturalesa de les mateixes i les implicacions ambientals i socials per al territori.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Gestionar informació complexa
  B1.2 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.
  B1.3 Comunicar idees complexes de manera efectiva i a tot tipus d'audiències, de temes diversos, amb naturalitat i en una llengua estrangera
  B2.1 Proporcionar propòsit i direcció. Influir i guiar a altres per millorar el rendiment i aconseguir objectius.
  B2.2 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits
  B2.3 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.
  B2.4 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional
  B3.1 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals i en entorns complexos
  B3.2 Aconseguir interdependència amb responsabilitat compartida.
  B3.3 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permetin el desenvolupament continu.
  B4.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat
  B5.1 Desenvolupar l'autonomia suficient per treballar en projectes d'investigació i col·laboracions (científiques, tecnològiques o culturals), dins l'àmbit temàtic
  B5.2 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora, en contextos multidisciplinars.
  B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
  B6.1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.Aclariments al model de competències

Aclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.