2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética (2016)
 Asignaturas
  GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.