2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Integra els coneixements propis de l'enginyeria ambiental i energètica amb l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte tècnic original.
 A1.4 Dissenya processos sostenibles energètica i ambientalment.
 A1.5 Aplica la metodologia pròpia del camp científic en un projecte concret.
 A2.1 Proposa productes i processos innovadors per a situacions reals en les que són necessàries l'aplicació de tecnologies mediambientals
 A2.2 Proposa solucions energètiques innovadores per a aplicacions reals.
 A2.3 Desenvolupa adequadament tot un seguit de competències específiques i transversals en un projecte integrador.
Desenvolupa l'habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
Avalua críticament la informació i les seves fonts, i la incorpora a la seva pròpia base de coneixements.
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l 'accés a la informació i el seu ús.
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació.
 B1.3 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, etc.
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes, etc.
Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps, ...).
Prepara i realtiza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
 B4.1 Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
 B4.2 Acorda amb els tutors interns i externs la definició de la temàtica del seu treball de fi de máster.
 B5.1 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
Reflexiona sobre el seu procés i les seves necessitats d'aprenentatge.
 B5.2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges.
Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
 B5.3 Proposa l'aplicació de tecnologies en l'avantguarda de l'àmbit en l'entorn professional.
 B6.1 Té en compte els principis ètics de l'enginyeria i la responsabilitat social com a enginyer en el desenvolupament de les tasques professionals.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge