2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética (2016)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1.1 Demostrar un profund coneixement i comprensió de les disciplines pròpies de l'enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica.
  A1.2 Analitza les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
  A1.3 Proporcionar assessorament científic per al desenvolupament de polítiques i presa de decisions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i que suposin la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, d'acord amb la normativa vigent.
  A1.4 Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
  A1.5 Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i gestió ambiental i energètica.
  A2.1 Conèixer i aplicar les últimes i més innovadores tecnologies respectuoses amb el medi ambient per resoldre els problemes ambientals en diversos àmbits d'activitat.
  A2.2 Capacitat per a l'anàlisi d'instal·lacions energètiques i l'aplicació de les últimes i més innovadores estratègies per a l'estalvi d'energia i la millora de rendiment.
  A2.3 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos, que poden requerir coneixements més enllà dels propis de la seva disciplina.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1.1 Gestionar informació complexa.
  B1.2 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.
  B1.3 Comunicar idees complexes de manera efectiva i a tot tipus d'audiències, de temes diversos, amb naturalitat i en una llengua estrangera.
  B2.1 Proporcionar propòsit i direcció. Influir i guiar a altres per millorar el rendiment i aconseguir objectius.
  B2.2 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits.
  B2.3 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.
  B2.4 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional
  B3.1 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals i en entorns complexos.
  B3.2 Aconseguir interdependència amb responsabilitat compartida.
  B3.3 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permetin el desenvolupament continu.
  B4.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat.
  B5.1 Desenvolupar l'autonomia suficient per treballar en projectes d'investigació i col·laboracions (científiques, tecnològiques o culturals), dins l'àmbit temàtic.
  B5.2 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora, en contextos multidisciplinars.
  B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
  B6.1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que le plantea la universidadAclaración al modelo de competencias

El modelo de competencias de la URV se ha actualizado. El nuevo modelo consta de las competencias específicas propias de cada titulación y de las competencias transversales comunes a todas las titulaciones de la URV (que sustituyen las antiguas transversales y nucleares).

En esta página se ven las competencias específicas y transversales vigentes en esta titulación. Aunque también están listadas las competencias nucleares, éstas no tienen vigencia porque están integradas dentro de las competencias transversales.