2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Demostrar un profund coneixement i comprensió de les disciplines pròpies de l'enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica.
  A1.2 Analitzar les interaccions dinàmiques en els sistemes complexos de l'entorn i medi ambient.
  A1.3 Proporcionar assessorament científic per al desenvolupament de polítiques i presa de decisions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i que suposin la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, d'acord amb la normativa vigent.
  A1.4 Conèixer i aplicar les eines i estratègies de gestió i / o disseny de procés i producte apropiats des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i energètica.
  A1.5 Formular les estratègies necessàries de recollida de dades per al disseny i l'aplicació de models conceptuals i de càlcul per a un millor enteniment de sistemes complexos de l'enginyeria i gestió ambiental i energètica.
  A2.1 Conèixer i aplicar les últimes i més innovadores tecnologies respectuoses amb el medi ambient per resoldre els problemes ambientals en diversos àmbits d'activitat.
  A2.2 Capacitat per a l'anàlisi d'instal·lacions energètiques i l'aplicació de les últimes i més innovadores estratègies per a l'estalvi d'energia i la millora de rendiment.
  A2.3 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos, que poden requerir coneixements més enllà dels propis de la seva disciplina.
  A3.1 Realització, presentació i defensa d'un exercici original, realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte d'Enginyeria Ambiental, Energètica i Sostenibilitat, entès com un treball tècnic del tipus del que pugui realitzar un enginyer en l'exercici de la seva professió, o la realització d'un projecte d'investigació sobre qualsevol d'aquestes àrees, en el qual sintetizin les competències adquirides en el màster.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  B1.2 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.
  B2.1 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits.
  B2.2 Proporcionar propòsit i direcció. Influir i guiar a altres per millorar el rendiment i aconseguir objectius.
  B2.3 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.
  B2.4 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional
  B3.1 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals i en entorns complexos.
  B3.2 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permetin el desenvolupament continu.
  B4.2 Desenvolupar habilitats per a gestionar la carrera professional.
  B5.1 Desenvolupar l'autonomia suficient per treballar en projectes d'investigació i col·laboracions (científiques, tecnològiques o culturals), dins l'àmbit temàtic.
  B5.2 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora, en contextos multidisciplinars.
  B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i utilitzar la informació de manera eficient.
  B6.1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.