2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura a través d'una de les webconferències.
Webconferència Exposició de continguts de l'assignatura, presentació d’activitats, resolució de problemes i dubtes mitjançant webconferència. Aquesta activitat requereix presència síncrona d’estudiants i professorat. Aquesta activitat serà enregistrada en el moment del seu desenvolupament per tal de posar-la a disposició dels estudiants a l’aula virtual i facilitar-ne la seva consulta posterior.
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada Lectura i treball de documentació seleccionada o elaborada pel professorat, amb l’objectiu de facilitar a l’estudiant el desenvolupament de les competències de caire més teòric i dels coneixements necessaris per al desenvolupament d’activitats pràctiques.
Webcasting Exposició d'alguns continguts de l'assignatura en format vídeo enregistrat prèviament. Aquesta activitat no requereix presència síncrona d’estudiants i professorat.
Activitats d’auto seguiment Activitats proposades que serveixen per a que l’estudiant pugui autoregular el seu aprenentatge. Habitualment seran test d’auto seguiment o preguntes curtes.
Resolució de problemes, exercicis Resolució per part dels alumnes i amb l'ajut del professor de problemes i exercicis seleccionats.
Fòrums de debat Els estudiants argumenten, confronten idees o exposen dubtes sobre un tema determinat proposat pel professor o els propis estudiants, mitjançant l'ús d’eines asíncrones com el fòrum del Campus Virtual.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’un cas pràctic obert en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució utilitzant els coneixements adquirits durant el curs.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes de teoria i sorgits de la resolució de problemes i exercicis.