2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats dirigides a prendre contacte i recollir informació dels estudiants. També es farà una presentació de l'assignatura descrivint els objectius d'aprenentatge, continguts, metodologies, sistemes d'avaluació i competències que es treballaran. Aquesta sessió serà la primera a cada assignatura presencial i tindrà una durada de 30 min
Sessió Magistral
Exposició dels continguts de l'assignatura a l'aula o laboratori
Pràctica autònoma al laboratori
Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través dels diferents laboratoris
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Atenció personalitzada Planificar, guiar, dinamitzar, seguir i avaluar el procés d'aprenentatge de l'estudiant tenint en compte el seu perfil interessos, necessitats, coneixements previs, etc.) i les característiques / exigències del context